ไม่มีประปาหมู่บ้าน
อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
ที่ รหัสหมู่บ้าน บ้าน หมู่ ตำบล อำเภอ จังหวัด กิจกรรม ระดับความจำเป็น
1 357040101 เวียงใต้ 1 เวียง เทิง เชียงราย บาดาลขนาดใหญ่มาก+บ่อบาดาล 2
2 357040110 ใหม่ 10 เวียง เทิง เชียงราย ผิวดินขนาดใหญ่+แหล่งน้ำ 2
3 357040117 ห้วยไคร้สันติภาพ 17 เวียง เทิง เชียงราย ผิวดินขนาดใหญ่+แหล่งน้ำ 2
4 357040121 ห้วยไคร้เหนนือ 21 เวียง เทิง เชียงราย บาดาลขนาดใหญ่+บ่อบาดาล 2
5 357040122 ทุ่งโห้งเหนือ 22 เวียง เทิง เชียงราย ผิวดินขนาดใหญ่+แหล่งน้ำ 2
6 357040123 ห้วยละเมด 23 เวียง เทิง เชียงราย ผิวดินขนาดใหญ่+แหล่งน้ำ 2
7 357040220 สักสันเจริญ 20 งิ้ว เทิง เชียงราย บาดาลขนาดใหญ่ 2
8 357040223 งิ้วบุญเรือง 23 งิ้ว เทิง เชียงราย บาดาลขนาดกลาง 2
9 357040303 ปล้อง 3 ปล้อง เทิง เชียงราย ผิวดินขนาดใหญ่+แหล่งน้ำ 3
10 357040305 ปล้องตลาด 5 ปล้อง เทิง เชียงราย บาดาลขนาดใหญ่ 3
11 357040307 ปล้องกลาง 7 ปล้อง เทิง เชียงราย บาดาลขนาดใหญ่ 3
12 357040311 ปล้องน้ำล้อม 11 ปล้อง เทิง เชียงราย ผิวดินขนาดใหญ่ 3
13 357040406 แม่ลอยไร่ใต้ 6 แม่ลอย เทิง เชียงราย บาดาลขนาดใหญ่+บ่อบาดาล 4
14 357040901 เหล่า 1 ตับเต่า เทิง เชียงราย ผิวดินขนาดกลาง+แหล่งน้ำ 2
15 357040903 ไคร้ 3 ตับเต่า เทิง เชียงราย ผิวดินขนาดใหญ่+แหล่งน้ำ 2
16 357040907 ตีนเป็ด 7 ตับเต่า เทิง เชียงราย ผิวดินขนาดกลาง+แหล่งน้ำ 2
17 357040908 ปางค่า 8 ตับเต่า เทิง เชียงราย บาดาลขนาดใหญ่+บ่อบาดาล 2
18 357040909 ร่มโพธิ์ไทย 9 ตับเต่า เทิง เชียงราย ผิวดินขนาดกลาง+แหล่งน้ำ 2
19 357040910 ราษฎร์ภักดี 10 ตับเต่า เทิง เชียงราย บาดาลขนาดใหญ่+บ่อบาดาล 2
20 357040911 ขุนต้า 11 ตับเต่า เทิง เชียงราย ผิวดินขนาดกลาง 2
21 357040912 แผ่นดินทอง 12 ตับเต่า เทิง เชียงราย ผิวดินขนาดกลาง 2
22 357040913 รักถิ่นไทย 13 ตับเต่า เทิง เชียงราย ผิวดินขนาดกลาง 2
23 357040914 ขุนห้วยไคร้ 14 ตับเต่า เทิง เชียงราย ผิวดินขนาดกลาง 2
24 357040915 รักแผ่นดิน 15 ตับเต่า เทิง เชียงราย ผิวดินขนาดกลาง+แหล่งน้ำ 2
25 357040916 ไทยสามัคคี 16 ตับเต่า เทิง เชียงราย ผิวดินขนาดกลาง 2
26 357040917 ราษฎร์รักษา 17 ตับเต่า เทิง เชียงราย ผิวดินขนาดกลาง 2
27 357040918 ธาตุ 18 ตับเต่า เทิง เชียงราย ผิวดินขนาดกลาง 2
28 357040919 ร่มโพธิ์ทอง 19 ตับเต่า เทิง เชียงราย ผิวดินขนาดกลาง 2
29 357040920 พิทักษ์ไทย 20 ตับเต่า เทิง เชียงราย ผิวดินขนาดกลาง 2
30 357040921 เล่าตาขาว 21 ตับเต่า เทิง เชียงราย ผิวดินขนาดกลาง 2
31 357040923 พญาเลาอู 23 ตับเต่า เทิง เชียงราย ผิวดินขนาดใหญ่+แหล่งน้ำ 2
32 357040924 ร่มฟ้าไทย 24 ตับเต่า เทิง เชียงราย ผิวดินขนาดกลาง+แหล่งน้ำ 2
33 357040925 ประชาภักดี 25 ตับเต่า เทิง เชียงราย ผิวดินขนาดกลาง+แหล่งน้ำ 2
34 357041002 บุญนาค 2 หงาว เทิง เชียงราย บาดาลขนาดกลาง 2
35 357041003 หงาว 3 หงาว เทิง เชียงราย บาดาลขนาดใหญ่ 2
36 357041007 ปี๋ 7 หงาว เทิง เชียงราย บาดาลขนาดใหญ่ 2
37 357041016 สันต้นเปา 16 หงาว เทิง เชียงราย บาดาลขนาดกลาง 2
38 357041017 ป่ายาง 17 หงาว เทิง เชียงราย บาดาลขนาดกลาง 2
39 357041101 สันทรายมูล 1 สันทรายงาม เทิง เชียงราย บาดาลขนาดใหญ่+บ่อบาดาล 5
40 357041208 หม่อนหลวง 8 ศรีดอนไชย เทิง เชียงราย บาดาลขนาดกลาง+บ่อบาดาล 8