company logo

Banner

ผลสำรวจ

ท่านรับข่าวสารข้อมูลเตือนภัยช่องทางใดมากที่สุด
 

Login Formบุคคล Online

We have 1 guest online
Previous
Next
  • 1
สำนักงานทรัพยากรน้ำ
PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 14 January 2013 09:01

 


 สทภ.8 ประชุมผู้บริหาร

 วันที่ 7 มิถุนายน 2556 เวลา 09.30 น. นายเอกสิทธิ์ ฉายศิริพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 ประชุมผู้บริหาร เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี และตามที่ได้รับมอบหมาย


สำนักบริหารกลาง  ขอแจ้งหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1012/93 ลงวันที่ 29 เมษายน 2556

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการกรอกแบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการประจำปี 2556 โดยสามารถกรอกแบบสำรวจได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงสิ้นเดือน พฤษภาคม 2556


สทภ.8 จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรวันสงกรานต์ ประจำปี 2556

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2556 ผู้อำนวยการส่วนและเจ้าหน้าที่จากส่วนต่าง ๆ ของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 ร่วมกันรดน้ำอวยพรพร้อมขอพรจาก นายเอกสิทธิ์ ฉายศิริพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8


สทภ.8 จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรแนวทางวิธีปฏิบัติการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 โดยนายเอกสิทธิ์ ฉายศิริพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 เป็นประธานเปิดประชุมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรแนวทางวิธีปฏิบัติการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้กับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ จากส่วนต่าง ๆ ของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8


สทภ.8 รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ต่อโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองไทร อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2556  ที่ผ่านมา นายเอกสิทธิ์  ฉายศิริพันธ์  ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 มอบหมายเจ้าหน้าที่ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก(นครศรีธรรมราช) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ


สทภ.8 จัดประชุมผู้อำนวยการส่วนทุกส่วนและเจ้าหน้าที่

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 จัดประชุมผู้อำนวยการส่วนทุกส่วนและเจ้าหน้าที่โดยนายเอกสิทธิ์  ฉายศิริพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 เป็นประธานการประชุม เพื่อเร่งรัดติดตามผลการปฏิบัติงานไตรมาส 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2556


 

 สทภ.8 โดยส่วนบริหารจัดการน้ำ ได้สนับสนุนเครื่องสูบน้ำเพื่อระบายน้ำที่ท่วมขัง

 

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556  สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8  โดยส่วนบริหารจัดการน้ำ ได้สนับสนุนเครื่องสูบน้ำ เพื่อระบายน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่ จากฝนตกหนักระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2556


สทภ.8 จัดอบรมหลักสูตรวางแผนโครงการพัฒนา อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำประจำปีงบประมาณ 2556

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 นายชูศักดิ์ พลพงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการปฏิบัติหน้าที่ราชการตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา พร้อมเจ้าหน้าที่จัดฝึกอบรมหลักสูตรการวางแผนโครงการพัฒนา


 สทภ.8 รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ต่อโครงการฟื้นฟูแหล่งน้ำพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

มื่อระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2556  นายเอกสิทธิ์  ฉายศิริพันธ์  ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 มอบหมายเจ้าหน้าที่ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก (นครศรีธรรมราช) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ เดินทางไปดำเนินการจัดประชุมโครงการรับฟังความคิดเห็นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี


สทภ.8 จัดอบรมหลักสูตรการวางแผนโครงการพัฒนา อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำประจำปีงบประมาณ 2556

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 นายชูศักดิ์ พลพงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการปฏิบัติหน้าที่ราชการตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา


Last Updated on Thursday, 18 July 2013 09:12
 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Bannerสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8: 100 หมู่ที่ 6 ถนนทุ่งควนจีน ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
สทภ.8 โทรศัพท์ : 074251156-8 / ส่วนอุทกวิทยา โทรศัพท์ : 074-251156-8 ต่อ 114,115
Email:water8_sk@hotmail.com :dwr_0010@hotmail.com :Utogvitaya@hotmail.com
facebook :รายงานสถานการณ์น้ำ สทภ.8
Joomla! XHTML and CSS